Онлайн-спілкування з лікарем

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання інформаційних послуг онлайн

 

 

м. Мукачове                                                                                      «12» травня  2021 року

Фізична особа – підприємець БАБИДОРИЧ ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА, зареєстрована Мукачівською районною державною адміністрацією 05 січня 2021 року за номером запису 2003340000000010515, (далі за текстом «Виконавець») з однієї сторони, та  будь-яка фізична особа, яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору, іменована надалі «Замовник», з іншого боку, разом іменовані «Сторони», керуючись ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб отримати платні інформаційні послуги онлайн відповідно до положень цього Публічного договору:

                                                              Преамбула

 

Виконавець — Фізична особа–підприємець Бабидорич Вікторія Іванівна, найманими працівниками якої є медичні працівники, в тому числі лікарі різних спеціальностей.

Замовник – Законний представник дитини або інша особа, яка уклала цей Публічний договір в інтересах дитини чи у власних інтересах.

Законний представник дитини – є один з батьків (усиновлювачів) дитини. У дітей сиріт законними представниками є патронатний вихователь, прийомні батьки, батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу. Опікун є законним представником малолітньої дитини.

Онлайн-спілкування з лікарем/ Послуги/ Послуга інформаційні послуги, що надаються Виконавцем Замовнику за плату онлайн, тобто дистанційно та шляхом використання телекомунікаційних засобів зв’язку і технологій для обміну інформацією з Замовником, щодо будь-яких питань, що виникають в зв’язку з профілактикою, діагностикою, лікуванням захворювань або реабілітацією чи з будь-яких інших питань, на які лікар може відповісти з огляду на свій професійний досвід та знання. Послуги надаються, як правило в режимі реального часу.  Онлайн-спілкування з лікарем не є медичною послугою, носить інформаційний та роз’яснювальний характер, та в жодному разі не може бути розцінене як надання медичної допомоги (медичних послуг) чи альтернативна заміна медичної допомоги (медичних послуг).  Будь-яка інформація надана лікарями Виконавця під час надання Послуг не може розцінюватися як діагноз чи призначене лікування і є лише попередньою версією/оцінкою чи припущенням лікаря. Лише під час особистого (очного) прийому дитини (пацієнта) лікарем Виконавця ставиться діагноз і призначається лікування, надаються медичні послуги (медична допомога).

Публічний Договір (Договір) – правочин, що регулює відносини між Виконавцем та Замовниками щодо надання Послуг на умовах встановлених Виконавцем та цим Договором.

Момент укладення Договору – момент вчинення Замовником підтверджуючих дій.

Підтверджуючі дії – дії, що свідчать про згоду Замовника дотримуватися умов цього Договору. Такими діями є: початок фактичного отримання Послуг, оплата за Послуги, надсилання Замовником у відповідь на отримане повідомлення про умови надання Послуг будь-якого словесного повідомлення, що свідчить про приєднання до Публічного договору, надсилання Замовником матеріалів чи інформації на розгляд лікарю на електронну адресу vitaline.mukachevo@gmail.com , або безпосередньо лікарю перед початком спілкування, або усі перелічені дії разом, одна чи декілька з них, чи інші дії, встановлені цим Договором чи законом.

Дитина — фізична особа яка не досягла 18 річного віку та в інтересах якої діє Замовник.

Особистий електронний кабінет – це електронний сервіс, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, доступ до якого здійснюється на підставі логіну (еmail) та паролю, який Законний представник дитини отримує від Виконавця.

Сайт - Інтернет — сайт / інтернет — ресурс з доменною адресою: http://www.vitaline.in.ua

Анамнез – відомості про перебіг захворювання чи стан здоров’я, які надає законний представник пацієнта при його опитуванні лікарем.

Діагноз – визначення природи захворювання шляхом вираховування об’єктивних або суб’єктивних ознак хвороби, медичного анамнезу, а при необхідності – даних лабораторних, ультразвукових, рентгенівських або інших досліджень.

Діагностика – обстеження, окремі процедури для встановлення чи уточнення  стану здоров’я, виявлення захворювань (особливостей їх перебігу).

Профілактика – комплекс заходів з упередження захворювань.

Медична послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються медичними працівниками з метою діагностики, лікування, профілактики або реабілітації захворювань, патологій або інших патологічних станів які є у пацієнта та надаються лише під час особистого (очного) прийому пацієнта лікарем.

 

 1. Предмет договору
  • Виконавець зобов’язується за замовленням Замовника надати платні Послуги за ціною вказаною в прайс-листі Виконавця на послугу «Онлайн-спілкування з лікарем», у строк та на умовах, визначених цим Договором, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані Послуги.
  • Онлайн-спілкування з лікарем не є медичною послугою та не заміняє очний прийом лікаря, не призначене для надання екстреної медичної допомоги чи призначення базової терапії.
  • Під час надання Послуг лікар може скорегувати призначене ним раніше лікування,  провести збір анамнезу і скарг, припустити, який міг би бути поставлений діагноз при особистому візиті пацієнта до лікаря, зазначити які лікарські засоби як правило призначаються при такому можливому діагнозі, на підставі зібраних даних рекомендувати відвідування відповідного фахівця, розповісти, як підготуватися до діагностичних заходів і до візиту до профільного фахівця, допомогти зорієнтуватися в аналогах препаратів, в сумісності призначених препаратів, допомогти розшифрувати дані аналізів, тощо.

1.4. Замовник приймає на себе усі ризики та відповідальність пов’язані з використанням інформації отриманої від лікаря Виконавця під час онлайн-спілкування (надання Послуг). Будь-які види лікарських засобів рекомендованих лікарями Виконавця під час надання Послуг та будь-які інші поради лікарів Виконавця не можуть розцінюватися як призначення лікаря, і є лише тими засобами, які як правило призначаються при відповідному діагнозі. Будь-яка інформація надана лікарями Виконавця під час надання Послуг не може розцінюватися як діагноз чи призначене лікування і є лише попередньою версією/оцінкою чи припущенням лікаря. Лише під час особистого (очного) прийому пацієнта лікарем ставиться діагноз і призначається лікування.

1.5. Сторони погодили, що Замовник попереджений (і це відноситься до його зони відповідальності), про те, що будь-які рекомендації лікаря Виконавця можуть виконуватися лише після безпосереднього (очного) огляду лікарем пацієнта.

1.6. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання умов Договору.

1.7. Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з дати його оприлюднення на офіційному сайті  http://www.vitaline.in.ua  та/або на сайті http://www.vitaline.in.ua.

1.8. Для Замовника Договір є обов’язковим з моменту прийняття ним пропозиції про укладення Договору — вчинення підтверджуючих дій. Безумовне та повне прийняття умов Договору Замовником полягає в здійсненні Замовником дій, спрямованих на отримання Послуг, а саме момент вчинення підтверджуючих дій.

1.9. Договір укладається шляхом приєднання Замовника до запропонованого Виконавцем  Договору загалом та прийняття всіх істотних умов Договору без підписання письмового примірника Договору і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Замовник не може пропонувати свої умови Договору.

1.10. Замовник укладає цей Договір на свою користь або на користь та в інтересах Дитини.

1.11. Умови даного Договору в загальному порядку створюють та регулюють взаємні права та обов’язки між Замовником, Дитиною та Виконавцем при наданні Послуг останнім на умовах даного Договору.

1.12. Вчиненням підтверджуючих дій, Замовник беззастережно та безумовно приєднується до умов цього Договору або його частини, яка регулює порядок надання замовленої Послуги.

 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
  • Послуги надаються онлайн та дистанційно, шляхом використання телекомунікаційних засобів зв’язку і технологій для обміну інформацією між лікарями Виконавця та Замовником.
  • Тривалість Онлайн-спілкування зазначається в прайс-листі Виконавця та може тривати до 30 хвилин в залежності від теми розмови. У випадку якщо вказаного часу для надання Послуги виявилося недостатньо, Замовник має право продовжити спілкування з лікарем замовивши ще одну Послугу та оплативши її, за умови, що графік роботи лікаря Виконавця дозволяє надати ще одну Послугу.
  • Час початку Онлайн-спілкування з лікарем розпочинається в чітко обумовлений сторонами час.
  • Для отримання Послуг Замовнику необхідно мати комп’ютер/ ноутбук/ планшет/ смартфон/ інший гаджет з веб-камерою.
  • Онлайн-спілкування з лікарем здійснюється в форматі діалогу між лікарем Виконавця та Замовником.
  • Замовник отримує на електронну пошту або в погоджений ним месенджер (WhatsApp, Viber, Telegram, тощо) посилання на приєднання до відеозустрічі. По отриманому посиланню Замовнику необхідно перейти в обумовлений час початку надання Послуги, після чого розпочинається онлайн-спілкування з лікарем.
  • У випадку затримки початку надання Послуги не з вини Виконавця, час надання Послуги скорочується на такий час затримки. У випадку якщо Замовник відмовився від оплачених Послуг, або не здійснив зв’язку з Виконавцем протягом обумовленого часу для надання Послуги, Послуги вважаються наданими Виконавцем в повному об’ємі та належним чином, кошти за сплачені Послуги Замовнику не повертаються.
  • За результатами надання послуги лікарем може надсилатись Замовнику Протокол надання інформаційної послуги (надалі – Протокол) будь-якими засобами телекомунікаційного зв’язку, на що Замовник надає свою згоду. Протокол не є консультативним висновком лікаря та не відноситься до медичної документації. Протокол може бути надісланий Замовнику засобами телекомунікаційного зв’язку через які здійснювалося онлайн-спілкування з лікарем або на електронну пошту надану Замовником чи в особистий кабінет Замовника або дитини в інтересах якої надавалась Послуга.
  • Замовник до початку спілкування з лікарем, в процесі спілкування, або після нього може надати Виконавцю, шляхом надсилання лікарю Виконавця чи за ел.адресою: mukachevo@gmail.com будь-яку інформацію, в тому числі, але не виключно: конфіденційну інформацію, лікарську таємницю, фото-, ауідо-, відеоматеріали, зображення, а також інші матеріали та інформацію.
  • Послуги надаються медичними працівниками Виконавця, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.
  • Послуги надаються за попереднім записом.
  • Дату та час надання Послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця.
  • Послуги вважаються замовленими з моменту вчинення підтверджуючих дій Замовником.
  • Дата та точний час надання Послуг узгоджується із Замовником у телефонному режимі або будь-якими іншими засобами зв’язку зручними для сторін чи з використанням спеціальних програм, сайтів, тощо.
  • Виконавець може додатково повідомляти Замовника про час надання Послуг шляхом здійснення контрольного дзвінка або надіслання повідомлення, що передує дню надання Послуг.
  • Контрольний дзвінок чи надіслання повідомлення Замовнику може не здійснюватись у разі замовлення Послуг у день їх надання.
  • Якщо в ході надання Послуг за цим Договором, виникне необхідність у наданні будь-яких медичних послуг, такі послуги замовляються додатково і оплачуються Замовником окремо.
  • У випадку припинення трудових відносин між Виконавцем та обраним Замовником лікарем для надання Послуг, Замовник повинен обрати іншого лікаря.
  • Законний представник дитини має право обрати лікаря, який буде надавати Послуги.
  • У разі тривалої чи тимчасової відсутності обраного лікаря на робочому місці (лікарняний, відпустка, декретна відпустка, тощо) Замовник повинен обрати іншого лікаря для надання Послуги або перенести дату отримання Послуги.
  • У випадку, якщо Замовник бажає отримати Послугу від провідного дитячого лікаря чи лікаря-експерта, к.м.н, д.м.н., тощо, Замовником здійснюється відповідна доплата за послугу у розмірі передбаченому діючим прайс-листом Виконавця.

 

 1. Права та обов’язки сторін

3.1. Виконавець має право:

3.1.1. Не починати надання Послуги (чи призупинити їх надання) у випадку не здійснення оплати Замовником в розмірі повної вартості Послуги.

3.1.2. Зберігати у себе всю отриману від Замовника інформацію та матеріали (у т.ч. знімки та результати обстежень, що були здійснені в інших медичних закладах).

3.1.3. Змістити час надання Послуги на розумний строк у разі звернення в цей час пацієнта, який негайно потребує екстреної медичної допомоги (відповідно до ст. 3 Закону України «Про екстрену медичну допомогу»).

3.1.4. Відмовитись від надання Послуг в разі порушення Замовником умов цього Договору.

3.1.5. Здійснювати запис відеозв‘язку з Замовником під час надання Послуги.

3.2. Замовник  має право:

3.2.1.  На отримання Послуг належної якості, обсягу та вартості зазначених в цьому Договорі.

3.2.2. Отримувати достовірну та повну інформацію по поставленим питанням.

 • На таємницю про стан свого здоров’я чи Дитини, а також про відомості, одержані під час онлайн-спілкування.

3.3. Виконавець зобов’язується:

3.3.1. Надати Послуги якісно та вчасно.

3.3.2. Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про стан здоров’я Замовника чи Дитини, іншої інформації наданої та отриманої від Замовника.

3.4. Замовник зобов’язується:

3.4.1. Оплатити Послуги у повному обсязі до початку їх надання. Якщо Послуги були надані раніше оплати, оплатити їх в повному обсязі не пізніше дня отримання.

3.4.2. Надавати правдиві дані лікарю Виконавця під час отримання Послуги.

3.4.3. У випадку надання рекомендацій лікаря про необхідність звернутись на очний прийом до лікаря та/або здачі аналізів, обов’язково виконати вказані рекомендації.

3.4.4. Приєднатись до відеозустрічі в чітко обумовлений час початку надання Послуги.

 

 1. ЦІНА ДОГОВОРУ (Вартість ПОСЛУГИ), порядок І СТРОКИ розрахунків, умови повернення оплати

4.1. Вартість Послуги визначається згідно діючого прайс-листа Виконавця.

 • Послуги надаються Виконавцем у разі їх попередньої оплати Замовником або оплачуються Замовником в день отримання Послуги.
 • До моменту отримання Послуг Замовник зобов’язаний здійснити їх оплату згідно ціни вказаної в прайс-листі Виконавця на послугу «Онлайн-спілкування з лікарем» та/або вказаної у відповідному повідомленні Виконавця надісланому Замовнику.
 • На вимогу Замовника йому може бути надано розрахунковий документ про отримані Послуги.

4.5. Замовник здійснює оплату Послуг шляхом перерахування коштів на поточний (банківський) рахунок Виконавця;

— іншим способом не забороненим чинним законодавством України.

4.6. Замовник має право залучити до оплати Послуг за цим Договором інших осіб, у т. ч. приватних спонсорів, інші організації. В цьому разі перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі на поточний рахунок Виконавця.

4.7. Якщо, у процесі надання Послуг виникає потреба в наданні медичних послуг, такі послуги оплачуються додатково згідно затвердженого прайс-листа Виконавця на дату надання відповідної медичної послуги.

4.8. Валюта розрахунку за цим Договором є українська гривня.

4.9. Реквізити для здійснення платежу за безготівковим розрахунком наведено у розділі 9 цього Договору «Реквізити Виконавця» та надсилаються також Замовнику до моменту отримання Послуги разом з умовами отримання Послуги.

4.10. Якщо Замовник порушує порядок оплати, Виконавець має право припинити або відмовити у наданні Послуг до моменту їх оплати.

4.11. У разі не отримання Замовником Послуги не з вини Виконавця (лікаря Виконавця) (повністю або частково), сплачені кошти за Послуги не повертаються.

 

 1. Відповідальність сторін ТА Порядок розв’язання спорів

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за бездіяльність Замовника, який не виконав рекомендацію лікаря Виконавця звернутися на очний прийом до лікаря та/або здати аналізи.

5.3. Замовник приймає на себе усі ризики та відповідальність пов’язані з використанням інформації отриманої від лікаря Виконавця під час онлайн-спілкування (надання Послуг). Будь-які види лікарських засобів рекомендованих лікарями Виконавця під час надання Послуг та будь-які інші поради лікарів Виконавця не можуть розцінюватися як призначення лікаря, і є лише тими засобами, які як правило призначаються при відповідному діагнозі. Будь-яка інформація надана лікарями Виконавця під час надання Послуг не може розцінюватися як діагноз чи призначене лікування і є лише попередньою версією/оцінкою чи припущенням лікаря. Лише під час особистого (очного) прийому пацієнта лікарем ставиться діагноз і призначається лікування, про що Замовник попереджений і це відноситься до його зони відповідальності. Застосування лікарських засобів можливе лише після проведення очного прийому пацієнта лікарем.

5.4. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення особливих обставин з об’єктивних причин (форс-мажорних обставин), які Сторони не могли передбачити і що перешкоджають Сторонам виконати свої обов’язки за цим Договором.

5.4. До форс-мажорних обставин Сторони відносять: стихійні лиха (бурі, циклони, повені, землетруси та інші природні та кліматичні явища); війну і воєнні дії, заколот, блокаду, масові заворушення, страйки, безпорядки та інші протиправні дії; технологічні фактори (відсутність електроенергії, пошкодження  апаратури, аварії, пожежі та т. і.); дії, бездіяльність або акти державних органів, виконавчих органів влади та місцевого самоврядування, спрямовані на припинення або призупинення виконання дій за цим Договором, та такі, що перешкоджають нормальній діяльності Сторін.

5.5. Сторона, яка не може виконувати свої договірні відносини внаслідок обставин, зазначених у п. 5.4. Договору повинна повідомити про це іншу сторону, а також належним чином цей факт підтвердити.

5.6. Усі спірні питання, що можуть виникнути з цього Договору або у зв’язку з його виконанням, Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів.

5.7. Претензії щодо якості Послуг розглядаються у письмовому вигляді, що подаються на ім’я Виконавця, де зазначаються конкретні недоліки та вимоги.

5.8. Досудове врегулювання спорів є обов’язковим для Сторін цього Договору.

5.9. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) днів, спір підлягає розгляду у місцевому суді за місцезнаходженням відповідача.

 

 1. Строк дії Договору, внесення змін до нього та розірвання

6.1. Договір набирає чинності для конкретного Замовника з моменту вчинення ним однієї з Підтверджуючих дій та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань з урахуванням положень цього Договору.

6.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників, шляхом його розміщення (оприлюднення) на сайті: http://www.vitaline.in.ua

6.3. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник має право розірвати Договір, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви Виконавцю. Не розірвання Замовником Договору у вказаний строк та продовження отримання Послуг свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору.

6.4. При внесенні змін до цього Договору, Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

6.5. Виконавець має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку, попередивши шляхом розміщення оголошення про це на своєму Сайті не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до такого припинення.

6.6. У випадку припинення дії цього Договору у порядку, передбаченому п. 6.5 Договору, Виконавець не звільняється від обов’язку надати Послуги всім Замовникам, які здійснили попередню оплату Послуг, до відповідного оприлюднення повідомлення про припинення дії цього Договору.

6.7. Послуги за кожним персональним замовленням надаються на умовах Договору, редакція якого була чинною на момент вчинення Підтверджуючих дій.

6.8. Сторони можуть припинити договірні відносини достроково на умовах,  передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

6.9. Дія цього Договору може бути достроково припинена в наступних випадках:

— За ініціативою Замовника, шляхом інформування про це Виконавця.

— За ініціативою Виконавця, у випадках передбачених цим Договором.

— За взаємною згодою сторін.

У вказаних в цьому пункті Договору випадках, кошти сплачені Замовником за Послуги не повертаються, а зобов’язання Виконавця вважаються повністю виконаними.

 

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Сторони домовились про повну конфіденційність інформації про персональні дані та стан здоров’я Пацієнта, забезпечення збереження лікарської таємниці.

7.2. Сторони домовились про безстроковий характер договірних умов відносно розкриття лікарської таємниці та несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації.

7.3. Кожна із сторін зобов’язана забезпечити сувору конфіденційність отриманої при виконанні Договору інформації.

7.4. Замовник несе персональну відповідальність за розголошення конфіденційної інформації при наданні доступу третім особам до ресурів, які використовувалися до та під час надання Послуги.

7.5. Виконавець вживає всі можливі заходи щодо збереження конфіденційної інформації, але не несе відповідальності за її розголошення в результаті хакерських атак на  програмне забезпечення Виконавця або фізичне викрадення носіїв інформації.

 • Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію, що становить лікарську таємницю, сімейну сторону життя Замовника чи Дитини, яка стала відома Виконавцю у зв’язку із виконанням цього Договору та іншу конфіденційну інформацію, крім випадків, передбачених законодавством України.
 • Замовник не матиме претензій до Виконавця щодо розголошення лікарської таємниці/конфіденційної інформації у разі передачі/надсилання їх Замовнику за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку на ресурси, що використовувалися під час онлайн-спілкування чи були надані Замовником. Замовник несе персональну відповідальність за доступ третіх осіб до конфіденційної інформації та лікарської таємниці і їх розголошення в зв’язку з наданням третім особам, в тому числі з необережності,  доступу, логіну/паролю до ресурсів, що використовувалися під час онлайн-спілкування чи були надані Замовником Виконавцю для надіслання інформації, недотримання Замовником інших розумних умов безпеки під час користування ресурсами задіяними в онлайн-спілкуванні.
 • Замовник надає беззастережну згоду Виконавцю на обробку своїх персональних даних Замовника або дитини в інтересах, якої діє Замовник, в тому числі на обробку конфіденційної інформації, зображень, фото-, ауідо-, та відеоматеріалів, лікарської таємниці (відомостей про стан здоров’я дитини, хворобу, діагноз, методи лікування, прогноз, результати аналізів та ін., а також про сімейне та інтимне життя дитини, факт звернення до лікаря, відомості, одержані при медичному обстеженні, тощо), інших матеріалів та інформації з метою отримання Послуг та надає сою згоду Виконавцю на здійснення запису відеозв‘язку під час надання Послуги.

 

 1. Заключні положення, іНШІ умови

8.1. Отримання, обробка, зберігання та використання інформації про Замовника та Дитину, здійснюється Виконавцем відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

8.2. Приєднавшись до цього Договору Замовник надає свою згоду Виконавцю на обробку його персональних даних та даних Дитини, наданих при укладенні цього Договору та виконанні його умов, з метою створення бази клієнтів Виконавця, створення бази  документації, статистичних звітів та інших заходів, необхідних для виконання умов цього Договору, а також для контактування з Замовником.

8.3. Замовник надає згоду на використання Виконавцю отриманих контактних даних,  для надіслання повідомлень медичного, інформаційного та (або) рекламного характеру, текст яких може містити персональну та конфіденційну інформацію про Замовника чи Дитину. За письмовою заявою Замовника, контактні дані останнього чи його Дитини виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень.

8.4. Замовник розуміє і погоджується з тим, що вся інформація, яка розміщується на Інтернет ресурсах Виконавця носить лише інформаційно-рекомендаційний характер та не може використовуватися як медична документація, та як вказівка до лікування пацієнта.

8.5. Діючій прайс-лист Виконавця надається йому на вимогу Замовника.

8.6. Усі зміни до цього Договору вносяться шляхом затвердження нової редакції Договору. Умови Публічного договору лишаються чинними для сторін та застосовуються положення тої редакції Публічного договору, яка діяла на момент вчинення Замовником Підтверджуючих дій.

 

 1. Реквізити Виконавця

 

ФОП БАБИДОРИЧ ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА

Реєстраційний номер облікової картки

платника податків 2587710608

Номер запису в Єдиному держ. Реєстрі

№ 23230000000021295 від 15.02.2017 року

89600, Закарпатська область, м. Мукачеве,

вул. Недецеї, 10, приміщення 4

п/р UA453052990000026001023604601

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» , МФО 305299

Платник єдиного податку – 3 група

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>